• Phụ thuộc mỗi loại hàng hóa sẽ có cơ chế bảo hành khác nhau
  • Thời gian bảo hành: phụ thuộc bản chất hàng hóa và thỏa thuận 2 bên
  • Các trường hợp không được bảo hành: nằm ngoài thỏa thuận của 2 bên hoặc do lỗi của khách hàng.